LæreplanerLæreplaner for Rønne Børneasyl

Sidste evalueret efterår, 2017Der er i danske daginstitutioner blevet arbejdet med læreplaner siden 2004. Dette skal sikre børnene en alsidig udvikling af kompetencer. Læreplanerne skal bruges som et arbejdsredskab for de ansatte i institutionen, for at sikre os, at hvert enkelt barn bliver stimuleret, for mulighed for at udvikle og videre udvikle kompetencer der styrker barnets selvforståelse, selvværd, sociale kompetencer og oplevelsen af eget jeg i mange forskellige sammenhænge.

Vi arbejde på denne måde, med læring, læringsmål, evaluering og langsigtet projektorganisering. Ligesom der via læreplanerne, er mere fokus på, hvordan personalet kan vedligeholde det daglige arbejde med læreplanenes temaer og blive inspireret til at arbejde med nye fagområder.

I vores daglige arbejde har vi hele tiden fokus på børn med specielle behov. Se næste kapitel.

Undervejs har vi valgt at indskrive paragraffer fra Dagtilbudsloven for at tydeliggøre, hvorfor vi skal arbejde med læreplanerne og det fælles ansvar vi har med forældrene omkring børnenes udvikling og mulighederne for disse.

Læreplanerne evalueres og videreudvikles årligt.


Børn med særlige behov

Børn med særlige behov, er de børn, der af mange forskellige årsager og på mange forskellige måder, i forskellig grad og i kortere eller længere perioder, oplever barriere i forhold til deres deltagelse i leg, samvær og planlagte aktiviteten.

Disse børn har behov for og skal tilbydes en særligt tilrettelagt pædagogisk indsats, for at få mulighed for at deltage i leg, samvær og planlagte aktiviteter, for derved at styrke og udbygge deres kompetencer.


Ydelse og metode


•En inkluderende tilgang

•Individuel handleplan, herunder hjernen og hjertet modellen, ligesom de kommunale institutioner.

•Inddragelse af relevante samarbejdspartnere (forældre, tale/høre konsulent, psykolog, fysioterapeut m.fl.)


Samarbejde med forældrene

.


Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.


Vi vil i samarbejde med alle forældre, sikre at deres barn bliver set og hørt, får mulighed for at udviklet færdigheder og kompetencer, støtter barnets venskaber.

Vi fordrer i dette samarbejde at forældrene efter evne, er aktive og involverede samarbejdspartnere. At de deltager aktivt i at støtte op om vuggestuens og børnehavens tiltag, omkring børnene. 
§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Barnets alsidige personlighedsudvikling.


Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund


   Ydelse

(det vi gør)Understøtte det enkelte barns alsidige personlighedsudvikling.

Metode

(Hvordan gør vi det)Aktivt støtte barnet i:

•At  udvikle kreativitet og fantasi, og afprøve sig selv i forskellige sammenhænge.

•At blive selvhjulpent.

•At føle sig værdsat og anerkendt, og opnå en fornemmelse af at blive set, genkendt og husket, ved bl.a at møde voksne der er anerkendende, troværdige og engagerede.                   

•At udvikle selvværd og selvtillid, at vælge en personlig løsning, selvom den evt vil være en anden end den som andre vælger.

•At hjælpe barnet med at reagerer hensigtsmæssigt på egne og andres følelser.

•At  udvikle sit følelsesregister, da det er afgørende for udviklingen af empati, som alt andet lige er en forudsætning for at udvikle sociale kompetencer.

Ønsket resultatAt det enkelte barn udvikler sig som et helt støbt og unikt individ der trives i i og supplere det til en hver tid omgivende miljø på en positiv, hensynsfuld og konstruktiv måde.

Succeskriterier 0-2 årige

•At barnet når det forlader vuggestuen har en begyndende forståelse af at være noget særligt/ værdifuldt for fællesskabet.

•At der for barnet er dannet en god grobund for at det kan fungere i sociale sammenhænge.

• At barnet er delvist selvhjulpen i forbindelse med påklædning, afklædninng, toiletbesøg og oprydning.

3-6 årige

•At barnet når det forlader institutionen selv har en forståelse af at være noget særligt/ værdifuldt for fællesskabet.

•At barnet er accepteret med sine evt særheder af de andre børn og at de grundede deres viden er opstillingsparate, tolerante og i mødekommende, hvis barnet skulle vise en særhed (inklusiontanken)

•At barnet selv er klar over i hvilke situationer dets temperament/handlinger/handicap enten kan skabe problemer for det eller skabe fordele for det.

•At børnene er selvhjulpne i forbindelse med påklædning, afklædninng, toiletbesøg, oprydning.

•At barnet har vist at det kan mestre en hensynstagen adfærd i forskellige arenaer.

EvalueringDer evalueres løbende ved personale, stuemøder og ved den årlige forældresamtale. Der evalueres overordnet, sammenfattende og endeligt ved overleveringssamtalen til skolen. Dette for at kunne skabe de bedste forudsætninger for såvel forældre som børnehaveklasselederen for at støtte barnet i at få en god skolestart.

Sociale kompetencer


Stk. 2. Dagtilbud skali samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.


   
Ydelse

(det vi gør)Understøtte det enkelte barns sociale kompetencer.

Metode

(hvordan gør vi det)Aktivt støtte barnet i :


•At mærke efter hvilke nonverbale signaler det modtager

•At lytte til både ordlyd og tonefald i andre børns kommunikation

•At støtte barnet i alternativer til leg (eks.at lave en parallelleg, med henblik på at udvikle legefærdigheder gennem kopiering af legemønster hos den/dem barnet gerne vil lege med. Eller ved at den voksne stiller sig til rådighed som legepartner for at iscenesætte barnet som en positiv indgangsvinkel til leg med en voksen)

•At vælge dets personlige løsning i en form der på tilstrækkelig vis tager hensyn til omgivelserne.

•Konfliktløsningsmodeller der er socialt accepterede.

•At føle ansvar og omsorgsfuldhed overfor andre, og respekterer forskelligheder samt kan give og opnå anerkendelse overfor andre.

•At føle sig respekteres som det er, og føler sig som en del af en gruppe.

•Social inklusion

Ønsket resultat:At det enkelte barn udvikler sig som et helt støbt og unikt individ der trives i og supplere det til en hver tid omgivende miljø på en positiv, hensynsfuld og konstruktiv vis gennem sin veludviklede empatiske evne

At barnet kan såvel tage sociale initiativer som indgå i sociale sammenhænge.


succeskriterier 0-2 årige

•At barnet når det forlader vuggestuen har en forståelse af at være noget særligt/ værdifuldt for fællesskabet.

•At barnet har fået udviklet og styrket sin selvfølelse og identitet.

•At der i barnet er dannet en god grobund for at det kan fungere i mange forskellige sociale sammenhænge.

3-6 årige

•At barnet når det forlader institutionen kan fungere som et værdifuldt element for fællesskabet uanset arena og hvilke betingelser/begrænsninger en sådan arena måtte have.

•At barnet er accepteret med sine eventuelle særheder af andre børn og at barnet grundet dets viden er omstillingsparat, tolerant og imødekommende, hvis andre børn skulle vise en særhed.

•At barnet selv naturligt og bevidst vil forsøge at indgå kompromisser til fælles bedste.

•At barnet i en vis udstrækning selv er klar over i hvilke situationer dets temperament/handlinger/handicap enten kan skabe problemer eller fordele for fællesskabet og det selv aktivt søger at tage initiativer til at det indvirker på en balanceret måde.

•At barnet har vist at det kan mestre en hensyntagende adfærd i forskellige arenaer.

EvalueringDer evalueres løbende ved personale, stuemøder og ved den årlige forældresamtale. Der evalueres overordnet, sammenfattende og endeligt ved overleveringssamtalen til skolen. Dette for at kunne skabe de bedste forudsætninger for såvel forældre som børnehaveklasselederen for at støtte barnet i at få en god skolestart.Sproglig udvikling


   

Ydelse

(det vi vil)

Understøtte det enkelte barns sproglige udvikling.


Metode (hvordan gør vi)

Vi vil aktivt støtte barnet i:

-At arbejde målrettet med rim og remser, sanglege

-Dialogisk læsning

-Ordforståelse

-At arbejde i mindre Sproggrupper

-Aktivt samarbejde med talepædagoger

-Deltager i netværksmøder for ”sprogpakken”


Ønsket resultat

At den sproglige udvikling/kompetencer hos det enkelte barn bliver styrket og udviklet optimalt og alderssvarende.


Succeskriterier


Fra vuggestue til børnehave 0-2 år.


Fra børnehave til skole 3-6 år.

0-2 år:

Aktivt deltagende til samling

Genkendelse af ord i sange, rim og remser

4-ordssætninger

Sige sit eget navn


3-6 år:

Aktivt deltagende til samling

Genkende og synge med på sange, rim og remser

Danne fuldstændige sætninger

At kunne italesætte følelser (glad, ked af det, osv)Evaluering

Der evalueres 1 gang årligt, ved den årlige forældresamtale.

Der evalueres endvidere ved overleveringssamtale mellem vuggestue og børnehaven og ved børnehave og til skolestart.


Børn i sproggrupper evalueres løbendeKrop og bevægelse


Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.


   

Ydelse/MåloVi vil understøtte det enkelte barns motoriske udvikling

MetodeAktivt støtte barnet i 


At børnene gennem leg og udfordringer/aktiviteter giver børnene kendskab til deres egen krop.


At børnene gennem aktiviteter får arbejdet med deres grov motoriske og fin motoriske udvikling samt udviklet deres sanser.   


At vi giver børnene mulighed for at de oplever/udforsker dem og deres krop i forskellige miljøer (naturen, legepladsen, børnehaven/vuggestuen, osv.)

Ønsket resultat0-2 år: at de kan gå, løbe, hoppe. At de kan hente deres madpakke, tage en kop og tallerken, hente deres tøj, og prøve på at tage det af og på.

3-6 år. At holde på en saks og klippe med den, at holde på en blyant, at de kan begå sig i naturen hvad enten det er løbe, hoppe, balancere, kravle i træer.

Succeskriterier:0-6 år:

For at de udvikler deres motorik skal der være mulighed at tumle, kravle, løbe, hoppe osv såvel i vuggestuen som i børnehaven, legepladsen og naturen.

At barnet har gennemgået målrettede forløb der har haft fokus på fin og grovmotorisk udvikling samt været udviklende for barnets sanser.


3-6 år: At børnene får større udfordring i de forskellige motoriker og at de oplever at de er blevet så store at der bliver stillet større krav til dem.

EvalueringTil forældresamtaler bliver barnet evalueret samt evalueres løbende af de voksne i gruppen.Naturen og Naturfænomener


   

Ydelse

(det vi vil…)

Vi vil lære barnet at begå sig i naturen. At være tryg i og ved naturen. Vise glæde overfor naturens fænomener.


Metode

(Hvordan gør vi…)

Vi vil aktivt støtte barnet i:

-At færdes i og glædes ved naturen

-At færdes i naturen på en hensynsfuld og opmærksom måde

-At benytte naturens mangfoldighed af materialer og at bruge dem ude såvel som hjemme.

-Forståelse for årstidernes skiften

-Arbejde tematisk med naturen og naturfænomener


Ønsket resultatAt det enkelte barn udvikler en forståelse for naturen og dens mangfoldighed og de glæder den giver.

At det enkelte barn får forståelse for årstiderne

At det enkelte barn får forståelse af naturfænomener og hvad de kommer af.


Succeskriterier


Fra vuggestue til børnehave 0-2 år.


Fra børnehave til skole 3-6 år.

0-2 år:

At barnet kommer med på ture i naturen

Stifter bekendtskab med naturens forskellighed og årstidernes skiften

Glæde ved at være i naturen

Bringe naturen ind i vuggestuen (eks. Kastanier med hjem)


3-6 år:

At barnet trygt færdes i naturen og tager hensyn til naturen

At være fortrolig med naturens forskellighed og årstidernes skiften

Glæde ved at være i naturen

Bruge naturens forum til at arbejde med andre emner (tal, bogstaver, kroppen)

Bringe naturen ind i børnehavenEvaluering

Der evalueres 1 gang årligt, ved den årlige forældresamtale.

Der evalueres endvidere ved overleveringssamtale mellem vuggestue og børnehaven og ved børnehave og til skolestart.


Traditioner og kulturelle udtryksformer

   

 Ydelse/MåloVi vil understøtte det enkelte barns forståelse af udtryksformer og værdier, der ligger i kulturen og traditionerne.


MetodeAktivt støtte barnet i:

•indgå i arrangementer der rummer elementer af tradition.

•forholde sig nysgerrigt til andres kulturers traditioner og give barnet svar på disses opståen.

•gøre måltidet til et fast samlingspunkt for samværet og fællesskabet.

•Forstå de traditioner der omfatter en del sociale aktiviteter fx at færdes sikkert i trafikken, ikke afbryde andre i en samtale, lære forskellige omgangstoner osv.

•Vide at dets fødselsdag er noget særligt, der skal fejres, fordi barnet er særligt.


Ønsket resultat0-2 årige:

Når barnet skal lære at blive socialt, synes vi at det bl.a. er vigtigt at de ser og oplever en rar omgangstone i spisesituationer, samlinger, og samtaler mellem barn og barn men også voksen til barn og voksne imellem hinanden. At de kan vente på tur og lade andre børn ytre deres mening. Derudover mener vi at børnene i deres tidlige år skal have et kendskab til at højtider og fødselsdage bliver fejret. At disse ting er grundlaget for vigtigheden af at kende traditioner og deres betydning.

3-6 årige: Udover det sociale i spisesituationer, samlinger, og kommunikation imellem mennesker ser vi det som vigtigt at børnene kan fortælle hvorfor vi fejrer jul, påske og fødselsdage. Desuden at de lærer at andre mennesker og oven i købet måske deres egne legekammerater kan have en anden kultur end den danske kultur (kulturen i de enkelte familier og i Asylet) 


Succeskriterier:•når det forlader institutionen kan indgå aldersvarende, ligeværdigt og gensidigt hensynstagende i sociale begivenheder.

•Har en bevidsthed om, at året og livet har flere elementer af traditioner og begivenheder med kulturelt afsæt, fx at gifte sig, at gå til begravelse.

•Har en forståelse af at disse indvirker på dets liv (sorg, savn, forventningens glæde) og at et er helt naturligt.

•Med sin familie oplever traditionerne som noget positivt, og at forældrene indgår i et samspil med institutionen omkring området. At forældrene er deltagende i husets arrangementer til jul, fastelavn, og husets egen fødselsdag.

Evaluering:Til forældresamtaler bliver barnet evalueret samt evalueres løbende af de voksne i gruppen.Copyright © All Rights Reserved